gototopgototop
آگهی
صفحه اصلی تحلیل رویدادها ایران بحران سازی برای بقا
کلام ناب

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید:

«اجر تمام اعمال زمانی که  صاحبش بمیرد، قطع می شود مگر مرابط در راه الله که عملش برایش زیاد می شود و رزقش تا روز قيامت به او داده می شود»

به روایت طبرانی

تحلیل رویدادها - ایران

بسم الله الرحمن الرحیم [Image][Image]

این روزها با تأمل در تقویم رسمی کشور با واژهای به نام هفتهی دفاع مقدس!! مواجه میشویم که هر ساله با پایان شهریور ماه با شدت و حدت هر چه تمام از جانب رسانههای متصل به حکومت تبلیغ شده و برنامههای متعددی در این رابطه تولید و اجرا میشود.

31 شهریور نخستین روز از آغاز جنگی خونین بین عراق به رهبری صدام و ایران با حاکمیت خمینی میباشد که 8 سال به طول انجامید و نهایتاً با آتش بس به پایان رسید و پس از آن هر ساله در چنین روزهایی شاهد برگزاری مراسم بزرگداشت برای کشته، مجروح و اسیر شدگان این جنگ از جانب سران رژیم، بوده و هستیم. در طی سالهای بعد از آن رژیم همواره با دست آویز قرار دادن این جنگ درصدد مظلوم نمایی و از سوی دیگر مدعی دفاع قهرمانانه در مقابل دشمن متجاوز بوده است و برای احیا و زنده نگــاهداشتن این نوع برداشت، هزینــههای بسیاری انجـام داده و داستانهای زیادی از این جنگ را چه در قالب فیلم و سریال و چه در حوزهی مقاله و نوشتار و چه در زمینهی تبلیغات عملیاتی از جمله راه اندازی راهیان نور و غیره انجام داده است.

بر این اساس درصدد هستیم اولاً با نگاه و زاویهای دیگر علت شروع این جنگ را بررسی و بعد دلیل تبلیغات زیاده از حد رژیم در این خصوص را مورد کنکاش قرار دهیم.

اگر بنا باشد بر اساس تاریخ نوشته شدهی حکومتی و بر پایهی دیدگاه رژیم که سالها تکرار نمودهاند به این جنگ بنگریم باید بدانیم که پس از آنکه رژیم بعد از به اصطلاح انقلاب اسلامی!، محمد رضا شاه پهلوی را شکست داده و از کشور تارانده بود در آستانهی پایهریزی حکومتی جدید و بدون آگاهی قبلی در 31 شهریور 1359 با حملهی غافلگیرانهی صدام حسین مواجه گشت که به یکباره فرودگاهها و سایر مراکز نظامی را مورد تهاجم قرار داد و سپس با گسیل کردن ارتش تا بن دندان مسلح خود به خاک ایران درصدد تسخیر قسمتهایی از ایران و الحاق آن به خاک کشور خود برآمد، که در این زمینه امداد وسیع کشورهای منطقه و ابرقدرتهای جهانی را به همراه داشت چرا که انقلاب اسلامی خاری در چشم و استخوانی در گلوی مستکبرین جهان و نقطهی عطفی برای مستضعفین به شمار میرفت که دقیقاً در تقابل با جبههی کفار بود!

پس از حملهی صدام بود که خمینی دستور جهاد صادر کرد و نیروهای خودجوش مردمی با دستان خالی! برای دفاع از انقلاب و اسلام! به جبههها شتافته و با مقاومت بیسابقهی 8 سالهای نیرنگ دشمن را خنثی نموده و نهایتاً با قبول آتش بس به این جنگ خاتمه دادند به همین دلیل است که این جنگ را دفاع و نه تهاجم و نبرد حق و باطل عنوان میکنند که خود در جبههی حق و حزب بعث عراق در جبههی باطل بوده است.

اما این داستان زوایای ناگفتهی بسیاری دارد که دانستن آن بسیاری از برنامهها و خباثتهای ایشان را تبیین کرده و شاید تا حدودی ماهیت شعلهورکنندگان این جنگ خونین را برای بسیاری از خانوادههای قربانی جنگ و همچنین اکثریت ملت دو طرف که چندین سال در زیر آتش خشم و نفرت این جنگ خانمان سوز بوده و خسارات ناشی از آن تا سالیان دور هم برای آنان جبران نخواهد شد را مشخص میکند. رد تمامی تاریخ معاصر جنگ که توسط نویسندگان ذی نفع حکومتی که شمهای بسیار گذرا از آن در سطور بالا ذکر شد در حوصلهی این نوشتار نیست؛ اثبات آمریکایی بودن انقلاب خمینی و دخالتهای پشت پردهی مستشاران کاخ سفید برای به شکست کشانیدن حکومت پهلوی و ایجاد آلترناتیوی بهتر با شکل و شمایل مذهبی که مورد خواست مردم آن روزها بود، در بسیاری از کتب به تفصیل بیان گردیده.

ادعای تشکیل حکومت مستضعفین در نقطهی مقابل سیاستهای مستکبرین هم امروزه تنها به یک طنز تلخ سیاسی ـ تاریخی مبدل گردیده که آنقدر واهی است که خود به خود مطرود بوده و نیازی به رد کردن ندارد، اسلام ستیزی و دشمنی حاقدانه با مبادی و مبانی اسلامی توسط رژیم نیز مسئلهای نیست که از چشم جهانیان خصوصاً ملت-های خاورمیانه دور باشد و سیاستهای آنان در آتش افروزی و دخالتهای پیدا و پنهانشان در امور مردم مسلمان منطقه به منظور ایجاد نظم مورد خواست خود در خاورمیانهی جدید نیز تا حدود زیادی رو شده است. گذر زمان بسیاری از وعدههای پوشالی و دروغین سردمداران رژیم را حتی برای عامهی مردم نیز روشن نموده و آنان به این مسئله پی بردهاند که با حکومتی دروغگو مواجه هستند که برای پیشبرد ایدئولوژیهای خبیثانهی خود از هیچ برنامهای ولو قتل، اعدام، بهتان، دزدی و ... رویگردان نیست، بر این اساس سعی این قلم تنها در نمایاندن علتهای واقعی شروع جنگ و سیاستهای آنان در این خصوص است و به سایر موارد پرداخته نمیشود، ناگفته نماند که قصد و نیت به هیچ عنوان دفاع از حکومت ناسیونالیستی و صد در صد باطل صدام حسین نبوده و نیست بلکـه با توجه به نزدیک شدن به هفتهی مذکور تنها قصد داریم از زاویهای دیگر مدعای رژیم را مورد بررسی قرار داده و علت هزینههای مسرفانه برای زنده نگاه داشتن خاطرات جنگ را تحلیل کنیم.

قبل از هر چیز باید دانست که دشمنی و جنگ صدام و خمینی ریشهی دیرینهای نداشته و بر خلاف ادعاهای رسانهها، در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی اساساً مطرح نیز نبوده است و این عداوت تنها پس از به قدرت رسیدن خمینی و به دلیل جهانبینی توسعه طلبانه و هژمونی خواهانهی وی که ریشه در مسائل ایدئولوژیک داشت شعلهور شد چرا که در پی مخالفتهای خمینی با شاه و تبعید سیزدهی سالهی وی به نجف در خاک عراق نه تنها مزاحمت و تعرضی از جانب حکومت صدام به وی صورت نگرفت بلکه امکانات قابل قبولی در اختیار او بود که از جملهی آن دایر بودن جلسات و دروس و سخنرانی و تدوین کتبی ـ از جمله ولایت فقیه ـ بود که بعدها ملت ایران را به خاک سیاه نشاند، گذشته از این موارد فرستندهای رادیویی در اختیار داشت که برنامههای ضد شاه خود را در آن پخش میکرد.

بر این اساس نمیتوان باور کرد که جریان انتقال وی از عراق به پاریس، به دلیل اختلافات او با صدام بوده باشد بلکه طبق نظریههای مختلف خمینی با هماهنگی غرب جهت تسریع سقوط حکومت شاه و به منظور اجرای مفاد معاهدهی کنفرانس گوادلوپ به نوفل لوشاتو رفت. مطابق اسناد زیادی که جای انکاری ندارد خمینی قبل از ورود به ایران مدعی حاکمیت آن هم از نوع بلامنازع و استبدادی نبود و طبق گفتهی خود قرار بود حکومت را به اهلش سپرده و خود به منظور تدریس راهی حوزهی علمیهی قم شود و این تقیه و یا عبارت بهتر دروغ خمینی که ریشه در عقاید وی داشت توانست بسیاری از مردم جهان را بفریبد و با ورود به ایران، حکومت را قبضه و چنان استبدادی را حاکم کند که کمتر ملتی آن را تجربه نمودهاند؛ خمینی پس از قدرت، ژئوپليتيک هرج ومرج و بحران سازی را در پیش گرفت که شاید سران کاخ سفید نیز با این وسعت به آن فکر نمیکردند و شاید بتوان مدعی شد که ابتکار و شدت عمل خمینی اربابانش را نیز شوکه کرد.

خمینی پس از جلوس بر اریکهی قدرت درصدد توسعهی هژمونی مورد نظر خود در کشورهای خاورمیانه برآمد به همین دلیل با شعار صدور انقلاب و اشاعهی عوامل عینی و ذهنی خود که به معنی صدور تفکرات شیعی با محوریت ولایت فقیه بود به تحریک شیعیان کشورهای همسایه به منظور اسوه قرار دادن ایران جهت دستیابی به قدرت برآمد و آشکارا سخن از حذف حاکمان سعودی و مصر و اردن و عراق به میان میآورد که به مرور سبب وحشت آنان از توسعهی قدرت خمینی شد.

در این بین عراق نسبت به سایر کشورهای عربی دارای موقعیتی خاص و ایدئولوژیک بود و جهت شروع تز صدور انقلاب سهل الوصولتر مینمود چرا که اقامت سیزده سالهی خمینی در آنجا و آشنایی وی با سران شیعی در نجف و کربلا و غیره و جمعیت زیاد شیعیان و وجود مرزهای طولانی  فاکتورهای مهمی در این راه بود به همین دلیل از آغازین روزهای ورود خمینی به ایران در سال 57 سیاستهای فرامرزی آنان با تحریض و تشویق شیعیان و ارسال مرسولات مادی و غیرمادی کلید خورد.

اگر چه جنگ رسمی ایران و عراق در اواخر شهریور 59 آغاز شد اما با در پیش گرفتن سیاستهای مداخله جویانهی خمینی در امور داخلی این کشور ـ که با وجود گذشت سی و اندی سال هنوز در مانیفیست سیاست خارجی رژیم حاکم در قبال کشورهای مسلمان نشین اولویت دارد ـ میتوان مدعی شد که سرآغاز اختلافات از همان سال 57 شکل گرفت، به عبارت بهتر اگر چه خیلیها از جمله سازمان ملل، عراق را آغازگر جنگ اعلان نمودند اما خمینی و همپالکیهایش با بمباران تبلیغاتی ـ  سیاسی حکومت مستقر در عراق، شیپور جنگ را پیش از آن به صدا در آورده بودند.

حکومت بعثی صدام که اتفاقاً از اولین دولتهایی بود که حاکمیت جدید بر ایران را به رسمیت شناخت، پس از مسجل شدن خرابکاریها و نیتهای سوء از جانب حکومت تهران چندین بار مراتب نگرانی و اعتراض خود را از طریق سفیر ایران اعلام نمود و ماهها بر این مذاکرات و راه حل دیپلماتیک اصرار ورزید و بر اساس خاطرات "مهندس بازرگان" نخست وزیر وقت، خود صدام به همراه هیأت عالیرتبهای آماده سفر به ایران به منظور گفتگو با خمینی شد که مورد قبول حاکمان تهران و شخص خمینی واقع نشد و بر اساس خاطرات بازرگان هر بار با واژهی «مَحَلش نگذارید» از جانب خمینی، اعتراضات صدام مرجوع گشت و پس از این مراحل بود که صدام شمشیر برکشید و به دنبال دخالتها و کوشش ایران برای اخلال و آشفتگی در عراق، با ارتش مجهز خود به ایران حمله کرد؛ این اسناد و واقعیتهای بازگو نشده چند نکته را برای جهانیان و مردم ایران روشن خواهد ساخت:

ادعای رژیم در حملهی غافلگیرانهی صدام دروغی بزرگ است چرا که شخص صدام بارها در تقابل با دخالتهای حاکمیت جدید ایران، رژیم را تهدید به حمله کرده بود و صحبتهای سفیر ایران در عراق که به سمع و نظر شورای عالی انقلاب و شخص خمینی رسیده بود بر این آگاهی دلالت داشت. گذشته از این موارد فرماندهان نظامی در مرزهای کشور از آرایش سنگین نظامی ارتش عراق برای حمله به خاک ایران مطلع بوده و گزارشات واصله مسلماً به خمینی که فرماندهی کل قوا را به عهده داشت میرسید که همیشه مورد بی توجهی قرار میگرفت. بنابراین اظهار بیاطلاعی از جنگ ادعایی مضحک و غیر قابل باور است. بی توجهی خمینی و اطرافیانش به تهدیدات عراق سبب بازنگری در برخی ادعاهای همیشگی سران رژیم که طی سالیان گذشته تا کنون به افـکار مــردم تحمیل کردهانــد نیز میشود. خمینی چگـونه میتواند در مقابل ارتش مجهز عراق بی هیچ واهمهای نیات خود در آشفته سازی امور داخلی آن کشور را ادامه داده و تهدیدات آنان را ندیده بگیرد؟ آیا جز دریافت وعدههای مالی و نظامی از سوی کشورهای قدرتمند این موضوع توجیه میشود؟ و آیا کارتلهای غربی از فروش سیل عظیم تسلیحات خود به طرف ایرانی چشم پوشی خواهند کرد؟ خرید اسلحه از اسرائیل و آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و حمایت دیگران از جمله لیبی و سوریه و غیره ادعاهای رژیم در تنها ماندن مقابل عراق و حامیانش را رد میکند.

اگر چه عراق رسماً آغازگر جنگ و تجاوز کننده به خاک ایران بود اما این موضوع  به هیچ وجه از مسئولیت حاکمین جدید کشور در جلوگیری از بروز این جنگ کم نمیکند چرا که پاسخهای متکبرانه و از روی غرور و استغنای آنان به تهدیدات صدام، وی را برای حملهای تمام عیار به ایران تشویق کرد و صدام هم که ادعای رهبری اعراب را داشت و تفکرات جهان شمولی را در سر میپروراند، برای اثبات قدرت خود و رسیدن به آمال و آروزهایش در این جنگ کم نگذاشت و با تمام قوا به خاک ایران حمله کرد و بدین سان طولانی‌ترین نبرد کلاسیک در قرن بیستم، و دومین جنگ طولانی این قرن پس از جنگ ویتنام شروع شد که خسارات مالی و جانی فوقالعاده سنگینی در پی داشت.

تنها 6 روز پس از جنگ بود که سازمان ملل قطعنامهی 479 برای آتش بس را صادر کرد که مورد پذیرش خمینی واقع نشد، براساس اسناد موجود [خاطرات رفسنجانی در عبور از بحران] دو سال پس از آغاز جنگ و بعد از آزادسازی خرمشهر از تصرف نیروهای بعثی که نقطهی عطف بزرگی در این جنگ بود سازمان ملل به خواست صدام به ایران اصرار کرد که آتش بس را بپذیرد و جنبش عدم تعهد که ایران در حال حاضر رئیس ادواری آن بوده و بدین وسیله درصدد مدیریت جهانی است! برای این کار پیش قدم شد اما خمینی به هیچ عنوان حاضر به پذیرش قطعنامهی 514 شورای امنیت مبنی بر توقف جنگ نشد و برای رهبران عدم تعهد هم وقعی قائل نبود! در این راستا بسیاری از کشورهای عربی خصوصاً عربستان که از تسری جنگ و گستردهتر شدن دامنهی آن در هراس بودند متعهد شدند که تمامی خسارت مالی جنگ را پرداخته و بخشهایی از خاک ایران را که هنوز در تصرف عراق بود به ایران عودت دهند که باز هم مورد قبول خمینی کم خرد و یاران جاه طلبش [1] واقع نشد و وی همچنان بر طبل جنگ کوفت و شعار جنگ جنگ تا پیروزی را سر داد تا این جنگ خانمان سوز 6 سال دیگر ادامه پیدا کند.حال باید از خمینی و اذنابش پرسید که مسئولیت ادامهی این جنگ و کشته و زخمی و آواره شدن میلیونها نفر در این کارزار بر عهدهی کیست؟ و چرا میلیونها انسان باید تاوان زیادهخواهیهای متکبرانهی شما را پس بدهند؟

واژهی دفاع مقدس به هیچ عنوان برازندهی این جنگ نیست چرا که اولاً شروع و ادامهی جنگ، مقدس و در راه اعلای کلمهی الله و برای برپایی حکومت توحیدی نبود بلکه برای رسیدن به اهداف و آمال اشخاصی با افکار مالیخولیایی به منظور گسترش رفض و شرک و معصیت بود، ثانیاً با رد آتش بس از سوی تهران، رژیم نه تنها در موضع دفاعی و آچمز نبود بلکه به کشوری مهاجم مبدل شده بودکه قصد داشت از راه کربلا به قدس دست یابد!! خمینی جنگ را نعمت میخواند و از ریخته شدن خونهای بسیار به اوج لذات حیوانی خود میرسید که نشانهی خونخواری و ددمنشی وی بود؛ رژیم با ادامهی جنگ در صدد بود که بقای خویش را تثبیت نماید چرا که انقلاب 57 بر خلاف نسخهی حکومتی تاریخ معاصر و توپخانههای تبلیغاتی رسانههای وابسته مورد خواست اکثریت مردم نبود بلکه مخالفان بسیاری داشت که فرقی بین دژخیمان پهلوی و حکومت استبدادی خمینی نمیدیدند؛ دموکراسیخواهان، ملی مذهبی ها، سکولارها، حزب توده، مجاهدین خلق، بسیاری از اهل سنت و بسیاری از گروههای مردم نهاد مستقل، مخالف ایدئولوژیهای خمینی بودند.
گذشته از این موارد بسیاری از قومیتها از کردها و اعراب و غیره درصدد خودمختاری و تشکیل حکومت مستقل بودند و رژیم نیز با نبود نیروی نظامی منسجم نمیتوانست با تمامی مخالفان مقابله کند علی الخصوص اینکه با دستگیری و اعدامهای گستردهی بسیاری از فرماندهان ارتش اعتماد متقابل را از بین برده بود و هنوز نیروهای نفوذی بسیاری از رژیم سابق سعی در کودتا و بازپسگیری قدرت داشتند که کودتای نوژه از همین دست بود بر این اساس رژیم راههای وقوع جنگ را تسهیل کرد و با هر گونه سازشی به شدت مخالف بود چرا که با بحران سازی و در لوای جنگ و به بهانهی مقابله با دشمن و حفظ میهن! توانستند بسیاری از همین مخالفان را از پیش روی خود بردارند و حکومت را برای خود پاک سازی نمایند و فضای باز سیاسی کشور را به نفع خود بایکوت نمایند و یکی از دلایل ادامهی جنگ همین موضوع بود در غیر این صورت هیچ دیوانهای و لو از نوع هیتلر جنگ و خونریزی را نعمت نمیداند برای اثبات این ادعا کافی است در سخنان برخی مسئولان ارشد کشور تأملی کنیم:

* محسن رضایی: اگر جنگ را ادامه نمی‌دادیم، حکومت و انقلاب تثبیت نمی‌شد. آن‌هایی که می‌گویند شش سال از 8 سال جنگ بیهوده بود و سال‌های جنگ را 6 و2 توصیف می‌کنند، باید بدانند که اگر به جنگ پایان می‌دادیم حکومت اسلامی!! و انقلاب از بین رفته بود (سخنرانی در مراسمی تحت عنوان کنگره بزرگداشت سرداران و 16 هزار شهید خوزستان،10 اسفند 1379)

* رجایی: جنگ نعمت است. در سایه آن مسائل حل میشوند (سیر تحول سیاست آمریکا در ایران، کتاب دوم، گروگانگیری، فصل 5، ص 10).

* خمینی: جنگ برای ما نعمت است (عبور از بحران، هاشمی رفسنجانی، خاطرات 3 دی 60، ص420).

* خامنه‌ای: جنگ نعمتى الهى بود (حديث ولايت، ج 3، ص 28)

البته شاید هم از دیدگاهی دیگر سخنان این جنگ طلبان درست باشد!! چرا که جنگ برای خودشان نعمتی بزرگ بود و در این 8 سال به بهانهی خرید مهمات، خزانه را برای خود از حیز انتفاع خالی کرده بودند و به چپاول و غارت اموال مردم میپرداختند، داستان اختلاس کلان رفیق دوست و اطرافیانش تنها به عنوان نمونهای کوچک از مفاسد مالی سران هنوز از اذهان مردم پاک نشده است در دوران پس از جنگ نیز به بهانهی سازندگی، فساد، دزدي، فقر، اختلاف طبقاتي و هزار فاميلي که نعمت بزرگی برای سران نظام بود حاصل شد!

بر این اساس سردمداران رژیم منحوس ولایت فقیه به خاطر مطلق اندیشی و خوی درندگی و برای حفظ سلطه و توسعهی قدرت خود حاضر بوده و هستند که هر گونه قربانی انسانی و مادی را توجیه کنند آنان با تشجیع و تشویق نوجوانان کم سن و سال و بدون بصیرتی که هنوز به بلوغ فکری نرسیده بودند و از واقعیات درک درستی نداشتند و نیزگاهاً با وعدههای بیارزش، آنان را به جبههها میفرستادند تا خود در قدرت بمانند. آمار رسمی کشتهشدگان جنگ بر این مدعا گواه است که اکثریت کشتهشدگان نوجوانان و جوانان بودند که گاهاً با شستشوی مغزی و سحر و نوحـه خوانی آنان را به عنوان خط شکن بر روی مین میفرستادند تا به اهداف شوم خود دست یابند. بر این وصف پس از 8 سال جنگ فرسایشی کـه تنها کارتلها، دلالان، سوداگران و مقاطعه کاران جنگ افزار غربی از فروش میلیاردها دلار سلاح خود به طرفین سرمست شده و توانسته بودند توجه اعراب را از اسرائیل به دشمن نوظهور دیگری به نام ایران معطوف نمایند [2] و با خسارات فجیع مالی و جانی میلیونها ایرانی و عراقی همراه شد در تاریخ 29 مرداد سال 67 و با قبول کراهت آمیز قطعنامهی 598 از جانب خمینی دیوانه، به اتمام رسید.

و پس از آن بود که هر ساله و تحت عناوین مختلف مراسم بسیاری برای کشتهشدگان این جنگ برگزار و واژهی مقدس شهید! را به آنان اطلاق میکنند چرا که خــود را نماینـده جنـگ حق علیه باطل میدانند! اما بر اساس دیدگاه ما این جنگ نه برای رضای الله بود و نه صبغهی دینی داشت بلکه رنگ و بويي از ناسيوناليسم، ملاحظات قدرت، تعصبات قومي و مذهبي و تفکرات سلطه جویانه برای طرفین داشت بنابراین ما این جنگ را باطل علیه باطل مینامیم. (در تمام سال‌هائي كه از پايان جنگ مي‌گذرد، كسي اجازه نيافته در باره اشتباه عظيم ادامه جنگ لب بگشايد، چرا كه گشودن لب، يعني سئوال از كليديترين مهرههاي تحميل جنگ فرسايشي به ملت ايران، كه اكنون قدرت انتصابي را در حاکمیت، در دست دارند ..!!)

دلایل تبلیغات مسرفانهی این جنگ [3] و سعی در زنده نگه داشتن خاطرات آن نیز بسیار متعدد و اکثراً در راستای منافع حاکمیت است؛ یکی از این دلایل سعی در پنهان سازی واقعیات، با تکرار افکار خود بر مردم به منظور عدم محاکمه از سوی ملت است، حکومت برای مخفی کردن اشتباهات خود در جریان بروز جنگ و ادامه آن، مجبور به حذف و اضافههای زیادی شده که حاصل آن مجموعهای سخت گمراه کننده است که جز با تکرار به دست نمیآید.

دلیل دیگر این تبلیغات سعی رژیم در همسو نشان دادن مردم دههی 60 با نظام و دفاع از آن میباشد و القاء این موضوع که هم اکنون هم اگر جنگی رخ دهد مردم به دفاع از حاکمیت خواهند پرداخت اما زهی خیال باطل! چرا که دست حاکمان مستبد کشور برای مردم رو شده و بحران عدم مشروعیت بیسابقهای را موجب گردیده است. آتش خشم و نفرت مردم در پی اعمال سیاستهای نادرست فرهنگی، مذهبی و اقتصادی و اجتماعی به آتش زیر خاکستری مبدل شده که در سینههای جوانان ایرانی شعله میکشد شاید همین موضوع یکی از دلایل دشمن تراشی سران حاکم به تبعیت از سلف خود است چرا که همانطور که ذکر آن رفت با سیاست بحران سازی و دشمن هراسی خواهند توانست تا حدودی بر اوضاع مسلط شوند.تلاش رژیم در دستیابی به بمب اتم که سبب تقابل با جامعهی جهانی و قریب الوقوع شدن جنگ را دارد شاید ریشه در همین مسئله داشته باشد.

سی سال پس از پایان جنگ با عراق، اولیگارشی حاکم با چالش‌هایی مشابه با چالش های دوران انقلاب و جنگ روبه رو هستند. رژیم با عدم عقبنشینی از مواضع هستهای خود و تلاش در راستای ایجاد هلال شیعی که ورژن تکامل یافتهی صدور انقلاب است بیشترین میزان تحـریک کشورهای منطقه و بزرگترین قدرت‌های دنیا را موجب شده است؛ شاید حملهای دوباره به خاک ایران توسط هر کشور خارجی باز هم سبب حفظ حاکمیت رژیم شود چرا که این مسئله و به کشتن دادن باز هم میلیونها نفر، به جای گذاشتن میلیاردها دلار خسارت، تحریمهای خانمان سوز و نابسامانی و تخریب، چیزی نیست که حاکمان رژیم واهمهای از آن داشته باشند و چنین معاملهای در عوض چند صباحی حکمرانی کردن برای آنان سودمند و نعمتی بزرگ! خواهد بود اما آیا این تجربه که به نظر میرسد کارایی خود را از دست داده و پروژهای نخ نما شده باشد با تغییر تفکرات مردم و بحران عدم مشروعیت آنان خصوصاً تغییر ژئوپلوتیک منطقه در پی بهار عربی و اسوه قرار گرفتن آنان برای ملت ایران باز هم جوابگو خواهد بود؟ این سوالی است که باید در تحالیل بعدی به بررسی آن پرداخت و در این مقال نمیگنجد.

و من الله التوفیق

به قلم: نوید صدیقی


1 ـ رفسنجانی، واعظ طبسی، موسوی اردبیلی و احمد خمینی نقشی اساسی در قانع سازی خمینی در ادامهی جنگ داشتند. (خاطرات هاشمی رفسنجانی)

2ـ  در خلال همین جنگ بود که اسرائیل توانست با بمباران نیروگاه اتمی تموز بغداد به هدفی که سالها با تلاشهای دیپلماتیک دست نیافته بودند، برسند و امنیت  حکومت نوپای خود را تضمین نمایند.

3ـ گویا خسارت هزار میلیارد دلاری جنگی که به ملت ایران تحمیل شد ناکافی بوده است!

 

HEADER  

 
# محب مجاهدان دوشنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۱
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

آقای صدیقی جزاکم الله خیرا بابت این تحلیل موشکافانه که خیلی حقایق رو روشن کرد.
یه سوال داشتم ازتون جناب صدیقی:

شما گفتید که این جنگ باطل علیه باطل بود، خب تکلیف مردمی که به قصد دفاع از سرزمین اسلامیشون جنگ کردن چی میشه؟ می دونید که خیلی از اهل سنت هم در این جنگ حضور داشتن به خصوص در مناطق مرز نشین.

بارک الله فیکم
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
# ناصح سه شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۱
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
برادران عزیز خداوند اجر و پاداش جزیل به شما و برادران محلل عطا فرماید و از فضل و کرم خود آن در نامه ی اعمال آخرت شما درج فرماید


بارک الله فیکم
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
# ابومصعب سلفی چهارشنبه, ۰۵ مهر ۱۳۹۱
السلام علیکم.
جزاکم الله خیر مقاله بسیار جالبی بود.
ولی بنده دو تا نظر دارم.
اول اینکه به نظرم هیلتر خیلی خیلی از اینها بهتر بود.اون حداقل به خاطر حقوق مردم کشورش و اینکه در لهستان بهشون ظلم میشد فرمان جنگ داد ولی دقیقا جانب خمینی بر عکس بود.

موضوع دوم به نظر بنده ادامه جنگ و حتی شروع جنگ این بود که تا قبل از انقلاب کسی نمیدونست خمینی چه خونخواری است ولی بعد از انقلاب همه این رو فهمیدند و خمینی هم چون نمیتونست همه رو بکشه اتش جنگ رو شعله ور کرد تا همه جوانان در جنگ کشته شوند زیرا ترس از این داشت که مانند حکومت شاه همون مردم شروع به تظاهرات کرده و اون رو هم سرنگون کنند.پس میبینیم که عملا تمام جوانانی که در انقلاب حضور داشتند در جنگ کشته شدند و دیگه کسی نموند که بتونه بر علیه خمینی قیام کنه.
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
# نوید صدیقی پنجشنبه, ۰۶ مهر ۱۳۹۱
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته

برادر عزیزم محب مجاهدان در پاسخ سوال شما:

مقصود از باطل حکومت بعثی عراق و رژیم ولایت فقیه در ایران است که جنگیدن زیر بیرق این دو برای پیروزی یکی بر دیگری نادرست و باطل خواهد بود.

اما اینکه عده ای از مسلمانان اهل سنت برای مقابله با دشمن در خصوص حفظ ناموس و اموال و املاکشان در مقابل دشمن ایستادند مقوله ای جداست.

این وضعیت در عراق هم برای مقابله با دشمن ایرانی بود و طبق قول صحیح از پیامبر امت صلی الله علیه و سلم این عده انشاءالله شهید بوده و بر اساس نیت هایشان محشور خواهند شد(انما الاعمال بالنیات)

در پایان برای برادان عزیز و زحمت کش سایت وزین تمکین آرزوی موفقیت و عاقبت بخیری دارم
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
# محب مجاهدان جمعه, ۱۴ مهر ۱۳۹۱
جزاکم الله خیرا برادر گرامی
Reply | Reply with quote | Quote
 

FORM_HEADER

FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH